วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสายเมนจ่ายกระแสไฟฟ้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาต่อเติมโครงหลังคารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต ๑๓๙๘ ขอนแก่น ตามแบบที่ราชการกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงสีรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ผต ๑๓๙๘ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุข(โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุข(โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๗๓-๐๑ บ้านชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๑ ส
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบรรจุเคมีดับเพลิงและเปลี่ยนสายฉีดถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ ๒ (สายบ้านตำแย - หนองแซง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง