วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายบ้านตำแย-บ้านทับบา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ ๑๑ สายหนองปู่ตา - นานายประทวน ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที ๕ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง