วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชืงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๓๘๕๘ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผฉ 7648 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง