วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการตกแต่งเวทีและเล่นเกมส์ต่างๆสำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อชุด Wireless Microphone จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพัธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลจัดเตรียมพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลจัดเตรียมสนามแข่งขันและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลจัดเตรียมสนามแข่งขันและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง