วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อชุดนักกีฬาพร้อมสกรีนเบอร์และตรา อบต. จำนวน ๒๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๕๖๓๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถีงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง