วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุกีฬาจำนวน ๗ รายการ ตามโครงการสนับสนุนกีฬาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางสำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางสำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระปทุมทอง บ้านชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง