วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ต.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกหนองอิสานเขียว บ้านชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมฝายทดน้ำ และคันคูลำห้วย ที่ชำรุดเสียหายจากอิทธิพลพายุโพดุล จำนวน 2 จุด บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ , บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ลบ.ม. ตำบลเมืองพล อำเภอ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายถ้วน อุไรพัน ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อผันน้ำจากคลองชลประทาน - หนองแวง บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ ๙ สายบ้านโนนเหม่น - บ้านแฝก ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง