วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านตำแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อถังขยะแยกประเภทจำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งขนาด ๓.๔๔ x ๑๔.๕๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกหนองอีงูบ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตำแย บ้านชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง