วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๓๘๕๘ ขอนแก่นหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖ - ๕๙ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกหนองฝาย บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ (สายบ้านตำแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ สายข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง