วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยม่วงตอนบน (ช่วงที่นานายโภคิน สุทธิสาร) บ้านชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านตำแย หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายหมาย -โรงงาน (จากแยกวัด - โรงงาน) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยม่วง (หนองนาลาว) บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
12  มิ.ย. 2562
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)