วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 747 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขย 3493 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางสำหรับเดินทางตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ แกนนำกลุ่ม หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ แกนนำกลุ่ม หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายประดิษฐ์ ศรีชัย - บ้านนางเสงี่ยม แก้วดวงดี) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายแยกฉางข้าว - โรงเรียน) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง