วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการค่าเช่าพื้นที่ ปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิุนายน ๒๕๖๒)
15  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)