วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิน กอด เล่น เล่า เฝ้าดูฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายโฆษณา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
22  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ ๑ สายกลางบ้าน ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
22  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ ๑ สายกลางบ้าน ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)