วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำโนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกต้นแจ้ง - ห้วยม่วง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผฉ 7648 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 003 - 54 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบุคคลจัดเตรียมพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง