วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2562
ซื้อชุดนักกีฬาพร้อมสกรีนเบอร์และตรา อบต. จำนวน ๒๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบุคคลจัดเตรียมสนามแข่งขันและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการสงเสริม/สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมประกวดสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้่านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างเครื่องเสียงสำหรับโครงการส่งเสริม/สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นกิจกรรมประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 7 รายการ ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง