วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณธ์สำนักงานกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานกองคลัง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการการฉีดวัคซีนตามโครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด อบต. จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที สำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ม.ค. 2562
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
7  ม.ค. 2562
ซื้อชุดรางสำเร็จรูปพร้อมหลอด LED 16 w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง