วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (สายหน้าวัดกุสวราราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายทิศใต้หมู่บ้าน - ลำห้วยตำแย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนบ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายอภินิชัย คำภูษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านตำแย หมู่ที่ 2 บริเวณทางเชื่อมถนนทางหลวง 207 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำสายบ้านนายทองพูล นิยมพล บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 สายบ้านนายอนุรักษ์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำสายกลางบ้าน ทิศเหนือ-ทิศใต้ บ้านตำแย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์รวม 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง