วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกองพันธ์ นาดา-บ้านนายสงวนศักดิ์ พันธ์ทองคำ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด อบต. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมฝายทดน้ำลำห้วยหนองแซง บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน บ้านสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 11 หมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน บ้านสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง