โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ร่วมเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2567


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลได้จัด โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ร่วมเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง กล้าแสดงออก มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ ตลอดทั้ง เป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการทั้งหมดห้าศูนย์ ได้แก่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกนกเต็นพัฒนา โรงเรียน อบต. โนนข่า/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อตะครองโนนฝ้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงโสกพระ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโค่กสง่า