กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

“วิสัยทัศน์” การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

               องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ได้กำหนดนโยบายและการบริหารงานโดยมีเจตคติที่จะบริหารงานให้มีเสถียรภาพ เกิดความมั่นคง บรรลุวิสัยทัศน์ ในระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลเป็นไปตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ดังนี้

“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้ความพอเพียง พัฒนา พึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน”

               พันธกิจ    

               1) พัฒนาสังคมให้มีส่วนร่วม จัดบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

               2) ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทุกกลุ่มอายุ

               3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมพื้นที่ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

               4) การพัฒนาเศรษฐกิจโดยนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ประชาชนดำเนินชีวิต สามารถพึ่งพอตนเองได้ อย่างยั่งยืน

               5) พัฒนาและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

               6) ด้านการบริหารจัดการ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 662485 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -