โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และสามารถคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนตามหลักการ 3Rs  ได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง ส่งเสริมให้ครัวเรือนกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกและมีถังขยะอินทรีย์ใช้ในครัวเรือนและเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตสำนึก เกิดความสามัคคี ร่วมกันทำกิจกรรมในชุมชน  ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566