โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ อถล.


????อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ????
เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ อถล.และความหมาย
สีน้ำเงิน หมายถึง น้ำ
สีเขียว หมายถึง ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม
สีน้ำตาล หมายถึง ดิน
สีเทา หมายถึง มลพิษ ขยะ
อถล. มีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
4) เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น
5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม
จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และขอความร่วมมือสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความรัก ความสามัคคี มีการทำงานร่วมกันในทุกเครือข่ายในพื้นที่ อย่างยั่งยืน ต่อไป
โดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ในวันและเวลาทำการ