โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม


วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สำหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างกรอบแนวคิด ค่านิยม ของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  โดยมีแนวทางการตัดสินใจด้านปัญหาจริยธรรมในสถานการต่างๆที่ถูกต้อง  เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม