โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมคุณธรรม


วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมคุณธรรม พาเด็กๆ ไปทำบุญที่ วัดศรีบุญเรือง บ้านชาด,บ้านชาดอำนวย เพื่อจัดกิจกรรมการปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ให้ครูผู้ดูแลเด็ก และนักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ของชุมชน