กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ธ.ค. 2566    คู่มือการรับชำระภาษีป้าย 6
  4 ธ.ค. 2566    คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 5
  4 ธ.ค. 2566    คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 5
  5 ม.ค. 2566    คู่มื่อการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร 70
  21 มี.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 306
  7 ม.ค. 2563    คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ อบต.เมืองพล 269
  6 ม.ค. 2563    คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ 260
  6 ม.ค. 2563    คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย 317
  6 ม.ค. 2563    คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีและจดทะเบียนต่างๆ 267
  6 ม.ค. 2563    คู่มือประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 308

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 651384 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -