กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ต.ค. 2564    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 183
  15 ต.ค. 2564    พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 180
  15 ต.ค. 2564    พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 171
  6 ต.ค. 2564    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอยการกระจายอำน่จให้แก่องค์กรปกคึรองส่วงนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 182
  1 ต.ค. 2564    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 179
  31 มี.ค. 2564    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงสนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 176
  31 มี.ค. 2564    พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 183
  31 มี.ค. 2564    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 182
  26 ม.ค. 2564    กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 141
  20 ม.ค. 2564    พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 182
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 664509 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -