กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ม.ค. 2565    หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, การบรรจุและแต่งตั่งบุคลากร, การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ 165
  11 ม.ค. 2565    หลัก้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 169
  11 ม.ค. 2565    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 161
  10 พ.ย. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (การคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานส่วนตำบล ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2661) 212
  10 พ.ย. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 209
  10 พ.ย. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (การสรรหาตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง) 212
  10 พ.ย. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561 212
  10 พ.ย. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 258
  10 พ.ย. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๘ ฉบับ (หลักเกณ์การบริหารงานบุคคล ๕ ฉบับ, หลักเกณฑ์การสอบสวน การลงโทษทางวินัย ๑ ฉบับ, หลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ ๑ ฉบับ, หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ และการร้องทุก ๑ ฉบับ) 209
  30 ต.ค. 2563    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ฉบับ (การเลื่อนเงินเดือน การประเมินผลการปฎิงาน การพัฒนาอย่างเข้ม) 208

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 664518 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -