กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม  

            การศึกษา   มี โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  5  แห่ง  ดังนี้

          -โรงเรียนชุมชนบ้านชาด                      หมู่ที่ 1                 

-โรงเรียนบ้านทับบา                          หมู่ที่ 3

-โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง             หมู่ที่ 5

-โรงเรียนบ้านหันใหญ่                        หมู่ที่ 6     

-โรงเรียนบ้านหนองห้าง                      หมู่ที่ 8

             โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)    1  แห่ง

          -โรงเรียนบ้านหันใหญ่                        หมู่ที่ 6

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

            ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล  1 แห่ง

            ตาราง  แสดงข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก และจำนวนเด็กเล็กก่อนเรียน

 

ลำดับ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

จำนวนเด็กนักเรียน

(คน)

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

(คน)

 

หมายเหตุ

1

ศูนย์เด็กเล็ก อบต. เมืองพล

110

7

 

ที่มา : ข้อมูลจาก  อบต. เมืองพล  ณ เดือนพฤษภาคม  2559

ตาราง  แสดงข้อมูลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตตำบลเมืองพล ปีการศึกษา 2559

ชั้น /โรงเรียน

 

อ.1

 

   อ.2

 

ป.1

 

ป.2

 

ป.3

 

ป.4

 

ป.5

 

ป.6

 

ม.1

 

ม.2

 

ม.3

รวม

ทั้งหมด

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 

14

12

14

5

7

14

22

21

-

-

-

109

7

โรงเรียนบ้านทับบา 

20

10

15

12

15

7

29

11

-

-

-

109

7

โรงเรียนบ้านหญ้าคาฯ 

8

8

3

1

6

3

2

7

-

-

-

35

7

โรงเรียนบ้านหันใหญ่

21

18

22

19

12

19

20

17

-

-

-

147

17

โรงเรียนบ้านหนองห้าง

4

1

1

0

2

0

0

2

-

-

-

10

1

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412

39

           การสาธารณสุข

          -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล           จำนวน     1 แห่ง

           -เจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.                      จำนวน     5 คน

           -ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน              จำนวน   11 ศูนย์

           -หน่วยกู้ชีพ                                  จำนวน     1 แห่ง        

           -อาสาสมัครสาธารสุข                       จำนวน 125 คน

             อาชญากรรม

                    ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  มีป้อมจุดตรวจทุกหมู่บ้าน จำนวน 11 ป้อม และเป็นพื้นที่ที่ยังมีการก่ออาชญากรรมค่อนข้างน้อยมาก ไม่เคยมีเหตุรุนแรง เช่น การลักทรัพย์ และการทะเลาะวิวาท แต่ไม่บ่อยครั้ง

            ยาเสพติด

                   ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ถือว่าเป็นพื้นที่ติดเมือง  จึงทำให้มีปัญหาด้านยาเสพติดบ้างบางส่วน

            การสังคมสงเคราะห์

                  - ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพของ อบต.        จำนวน  856  ราย

                  - ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.    จำนวน  178  ราย

                  - ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.    จำนวน  6 ราย

 

 
 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 663989 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -