กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ด้านการบริการพื้นฐาน

 ระบบบริการพื้นฐาน  

             1. การคมนาคมขนส่ง

                   การเดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สามารถเดินทางได้ทั้งหมด  2 เส้นทาง

ดังนี้  คือ

               1) ทางรถยนต์ประจำทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล ตามถนนมิตรภาพ เข้าเส้นทางหมายเลข 207 อำเภอพล –อำเภอหนองสองห้อง ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  ประมาณ 78 กิโลเมตร

              2) ทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย  ถึงสถานีอำเภอพล ต่อรถรับจ้าง เข้าเข้าเส้นทางหมายเลข 207 อำเภอพล –อำเภอหนองสองห้อง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

             2. การไฟฟ้า

                ปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสิ้น 1,429 ครัวเรือน สามารถให้บริการไฟฟ้าได้ 1,429  ราย  ยังมีครัวเรือนขยายไปอยู่ตามพื้นที่การเกษตร  และองค์การบริหารส่วนตำบล กำลังดำเนินการติดต่อประสานงานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการติดตั้ง และบริการไฟฟ้าแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนต่อไป

             3. การประปา 

                     ระบบประปาหมู่บ้าน มีที่อยู่ในปัจจุบัน หมู่ที่ 1 ,4,5,6,7,8,9,10,11  ส่วนหมู่ที่ 2 ใช้ระบบประปาภูมิภาคทั้งหมู่บ้าน  กับอีกสามหมู่บ้านที่ใช้ระบบประปาทั้งสองอย่าง คือระบบประปาภูมิภาคร่วมกับประปาหมู่บ้าน มีหมู่ที่  1,11 , 3 

       4. โทรศัพท์

                เครือข่ายโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในพื้นที่ก็จะเป็นของผู้ให้บริการ TT&T TOT CAT และ 3BB ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งก็มีทั้งระบบ AIS , True , DTAC

      5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง

               ในพื้นที่ตำบลเมืองพล มีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์  จำนวน  1  คน  รับผิดชอบการส่งและแจกวันละ 1 ครั้ง คือ 08.30-12.00 น.รับเอกสาร จดหมาย พัสดุ เพื่อนำลงไปที่ไปรษณีย์ที่ตัวอำเภอ และช่วงบ่ายก็จะนำจดหมาย พัสดุ นำมาแจกจ่ายในตำบลเมืองพล

ระบบเศรษฐกิจ   

     1. การเกษตร

              ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมทำนา โดยมีพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าวเหนียว พันธุ์ กข 6  ข้าวจ้าว พันธุ์ มะลิ 105  และพันธุ์อื่นๆ  เล็กน้อย

      2. การประมง

              ประชากรส่วนใหญ่ จะเลี้ยงปลาตามธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารไม่ได้ส่งออกหรือจำหน่ายเป็นอาชีพ

       3. การปศุสัตว์

              ประชากรส่วนใหญ่ จะเลี้ยงโค และสุกร เพื่อเป็นอาหารไม่ได้ส่งออกหรือจำหน่ายเป็นอาชีพ

       4. การบริการ

              (1)  ธนาคาร                    -  แห่ง

              (2)  โรงแรม/ที่พัก                 4  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ,  2 , 3 ,  11

              (3)  ปั๊มน้ำมัน                       1  แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 

              (4)  โรงบรรจุแก๊ส                  1  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 

              (5)  ร้านค้าของชำ               110  แห่ง  ตั้งอยู่ กระจายตามหมู่บ้านในตำบลเมืองพล

              (6)  โรงสีข้าวขนาดใหญ่       1  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 

              (7)  โรงสีข้าวขนาดเล็ก        11  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1  2 แห่ง หมู่ที่ 3   2 แห่ง หมู่ที่ 5      1 แห่ง

                                                                           หมู่ที่ 6  1 แห่ง หมู่ที่ 7   1 แห่ง หมู่ที่ 8      1 แห่ง

                                                                           หมู่ที่ 9  1 แห่ง  หมู่ที่ 10  1 แห่ง หมู่ที่ 11  1 แห่ง  

        5. อุตสาหกรรม

              (1)  โรงงานหล่อเหล็กและกลึง 1  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 

              (2)  โรงงานเย็บผ้าเพื่อส่งออก   1  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2

        6. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

               กลุ่มอาชีพตำบลเมืองพล ประกอบด้วย

ที่

ชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง

จำนวน

สมาชิก

ประธานกลุ่ม

 

1

กลุ่มข้าวชุมชน    

ม.1

20

นายอรุณ       ทองดี

 

2

กลุ่มขนมไทย

ม.3

9

นางลิด          มั่นเหมาะ

 

3

กลุ่มทอเสื่อกกแปรรูป

ม.3

12

นางอุบล        นาธิราช

 

4

กลุ่มแจ่วบองสมุนไพร

ม.6

12

นายประสิทธ์   เกตุลา

 

5

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ม.6

250

นายธนกฤต    แสนศรี

 

6

กลุ่มกองทุนพันธ์ข้าว

ม.6

20

นายบุญทัน     บุญจง

 

7

กลุ่มทอผ้าฝ้าย

ม.7

18

นางสุกัลยา     บัวแพ

 

8

กลุ่มทอผ้าไหม

ม.9

17

นางเส็ง          บุเหลา

 

9

กลุ่มแจ่วบองสมุนไพร

ม.10

15

นางไกรสร      เกตพิบูลย์        

 

10

กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า

ม.10

19

นางไกรสร      เกตพิบูลย์  

 

11

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ม.11

7

นางอนงค์      สุวรรณคำ 

 

12

กลุ่มตลาดไทบ้าน

ม.11

10

นายบรรเทา   สุวรรณคำ

 

13

กลุ่มผลิตกล้วยฉาบ

ม.11

12

นางทองเหรียญ  ประทุมแปน

 

 
 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 663998 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -