กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 สำนักปลัด
 
     

 


นางมยุรา  ประสมบูรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวสุกัลยา  จิตะพล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
นางสุมาลี  วัฒนากลาง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
งานบริหารงานทั่วไป

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวชิรายุ  กุลสุวรรณ์ นายวายุ  โสเขียว ส.อ.ทิวากร ธนาสกุลชัย นางจินตนา  จิณารักษ์ นายไพทูรย์  นาจวง นางกรกนก  ทองประมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกรปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จพง.ป้องกันและบรรเทา นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
  ชำนาญการ     สาธารณภัยชำนาญงาน  

                                                        

นายวุฒิไกร คำภูษา นางสาวสุพิชฌาย์ ผุยโพนทัน                           สิบเอกวสันต์ แทงเป้า นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ นางสาวจิรพรรณ พิมพ์ทอง
พนักงานขับรถ พนักงานจ้างเหมาบริการ   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
                          
นายณัฐวรรณ พลหล้า          
คนงานทั่วไป          
         
นางดวงจันทร์ จงเทพ          
คนงานทั่วไป          
         
นายอนุชา ไขกลางดอน          
พนักงานจ้างเหมาบริการ          
         
นายพะเนียง สุนนท์          
พนักงานจ้างเหมาบริการ          
         
นางเสาร์ แสงตาว          
พนักงานจ้างเหมาบริการ          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 571389 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -